MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een medezeggenschapsraad  verbonden. Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.  Onze school heeft een Medezeggenschapsraad met oudervertegenwoordiging (twee ouders gekozen  door de ouders) en personeelsvertegenwoordiging (twee personeelsleden gekozen door het team).  De MR heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt.
De MR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (materiële begroting, formatieplan, schoolgids, schoolplan e.d.). In principe zijn de vergaderingen van de medezeggenschapsraad openbaar, behalve de onderdelen die over personen gaan. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt deze vergaderingen alleen bijwonen als toehoorder.
 
De verslagen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school, in het kantoor van Marieke Bol.
  
In de medezeggenschapsraad hebben zitting: 
Namens de ouders:
Jolanda Wermink (voorzitter)
Henk Hazeloop
  
Namens het personeel:
Daniëlle de Gelder (secretaris)
 Klazien Welleweerd

* Klik hier voor het reglement van de MR.De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Aan de scholen van Stichting Floreant is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de scholen van deze stichting. De GMR heeft de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die het bestuur neemt.
 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten geen ouders of personeelsleden van Het Koloriet. De school wordt vertegenwoordigt door leden van andere medezeggenschapsraden van collega-scholen van Stichting Floreant.