MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een medezeggenschapsraad  verbonden.
Op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) kunnen personeel en ouders meepraten en beslissen over het beleid op school.
Onze school heeft een Medezeggenschapsraad met oudervertegenwoordiging (twee ouders gekozen
door de ouders) en personeelsvertegenwoordiging (twee personeelsleden gekozen door het team).
De MR heeft de taak om het schoolbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of
advies uit te brengen bij besluiten, die de schooldirectie neemt.
De MR komt gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. Op deze bijeenkomsten worden allerlei beleidszaken besproken en vastgesteld (materiële begroting, formatieplan, schoolgids, schoolplan e.d.).

In principe zijn de vergaderingen van de medezeggenschapsraad openbaar, behalve de onderdelen die over personen gaan. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dit kenbaar maken.
 
De verslagen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school.
 
In de medezeggenschapsraad hebben zitting: (info volgt nog)
Namens de ouders:

 
Namens het personeel:
Ria Rijkeboer, secretaris
Geke Dijk


 * Klik hier voor het reglement van de MR.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
 
Aan de scholen van PCO-Ommen is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verbonden. Deze bestaat uit vertegenwoordigers namens ouders en personeel van de scholen van PCO-Ommen. De GMR heeft de taak om het bestuursbeleid te toetsen aan de wettelijke criteria en in te stemmen of advies uit te brengen bij besluiten, die het bestuur neemt.
 
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben zitting:
Namens de ouders:
Jannemiek Dunnewind,  voorzitter
 
Namens het personeel:
Geraldine Heun