Leerlingenraad

Visie:
De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 die
nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er in CBS “Het Koloriet”
kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op
school. De leerlingenraad wordt in het schooljaar 2015 – 2016  afwisselend voorgezeten door juf Betty en meester Harry
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan
toenemen. De visie van CBS “Het Koloriet” is om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het
is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier
voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en om er iets mee te doen.
Daarnaast dienen we in het onderwijs aandacht te besteden aan:
Actief burgerschap en sociale integratie.
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een
democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen
worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen
aan het verbeteren van de schoolomgeving.

Doelen:
Leerlingen leren:

Samenstelling van de leerlingenraad
De leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger
voor de leerlingenraad.
Uit iedere groep afzonderlijk nemen twee leerlingen plaats in de leerlingenraad.
De namen worden na de verkiezingen bekend gemaakt.
 
 Uitleg
De leerkracht heeft voor de verkiezing een gesprek met de leerlingen over de inhoud van de leerlingenraad en de bedoeling hiervan. De visie en het doel wordt hierin besproken.
Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn
worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een schooljaar lid en kunnen
zich het jaar erna herkiesbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben
gehad in het voorafgaande jaar vóór leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.

Verkiezingen
Elke leerling stemt op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt op een
blaadje geschreven en in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn
van de leerlingen en maakt de uitslag bekend.
Criteria

Vergaderfrequentie
De leerlingenraad vergadert ongeveer1 keer in de 8 weken per schooljaar.
De vergaderingen vinden plaats op een schooldag van 15.15 uur tot 15.45 uur, in groep 6 of 8.
Gespreksonderwerpen
In de leerlingenraad worden ideeën die leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben aangedragen
doormiddel van een agenda ingebracht. De ideeën worden besproken en er worden
standpunten ingenomen. Deze standpunten worden meegenomen door de voorzitter (juf) naar
de teamvergadering. Daar worden uiteindelijk de beslissingen genomen. Deze
beslissingen worden weer teruggekoppeld naar de klassenvertegenwoordigers in de volgende
vergadering van de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers koppelen dit weer terug
naar hun klas.
De leerkrachten maken hier tijd voor vrij.
In de leerlingenraad wordt niet gesproken over leerlingen. De leerlingenraad is een
spreekbuis voor leerlingen en niet een verlengstuk van ouders.

Resultaten
Aan het einde van het jaar worden de leerlingenraadsvergaderingen geëvalueerd tijdens een
vergadering. Daarbij kan ook een enquête in de groepen 6 t/m 8 als hulpmiddel worden
ingezet. Tijdens een teamvergadering wordt er geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig
worden wijzigingen aangebracht in de opzet en uitvoering van de leerlingenraad.
 
Voorbeelden
Hieronder volgen als voorbeeld een aantal onderwerpen die behandeld worden in de
leerlingenraad:
De vergaderdata voor het schooljaar 2015- 2016 worden aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.
h het jaar erna herkiesbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben
gehad in het voorafgaande jaar vóór leerlingen die reeds een termijn zitting hebben gehad.

Verkiezingen
Elke leerling stemt op een andere leerling van zijn of haar groep. Deze leerling wordt op een
blaadje geschreven en in de stembus gedaan. De leerkracht telt de stemmen, in het bijzijn
van de leerlingen en maakt de uitslag bekend.

Criteria
Vergaderfrequentie
De leerlingenraad vergadert ongeveer1 keer in de 8 weken per schooljaar.
De vergaderingen vinden plaats op een schooldag van 15.15 uur tot 15.45 uur, in groep 6 of 8.

Gespreksonderwerpen
In de leerlingenraad worden ideeën die leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben aangedragen
doormiddel van een agenda ingebracht. De ideeën worden besproken en er worden
standpunten ingenomen. Deze standpunten worden meegenomen door de voorzitter (juf) naar
de teamvergadering. Daar worden uiteindelijk de beslissingen genomen. Deze
beslissingen worden weer teruggekoppeld naar de klassenvertegenwoordigers in de volgende
vergadering van de leerlingenraad. De klassenvertegenwoordigers koppelen dit weer terug
naar hun klas.

De leerkrachten maken hier tijd voor vrij.
In de leerlingenraad wordt niet gesproken over leerlingen. De leerlingenraad is een
spreekbuis voor leerlingen en niet een verlengstuk van ouders.

Resultaten
Aan het einde van het jaar worden de leerlingenraadsvergaderingen geëvalueerd tijdens een
vergadering. Daarbij kan ook een enquête in de groepen 6 t/m 8 als hulpmiddel worden
ingezet. Tijdens een teamvergadering wordt er geëvalueerd met de leerkrachten. Daar waar nodig
worden wijzigingen aangebracht in de opzet en uitvoering van de leerlingenraad.

Voorbeelden
Hieronder volgen als voorbeeld een aantal onderwerpen die behandeld worden in de
leerlingenraad:
 
De vergaderdata voor het schooljaar 2017- 2018 worden aan het begin van het nieuwe schooljaar vastgesteld.